Drzewo do wycinki

transport drewna

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu?
Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli:

pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości
krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2
działka, z której chcesz usunąć drzewo lub krzewy, jest własnością osoby fizycznej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów nie możesz usuwać na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ponadto nie musisz mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli usuwasz:

drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze
krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
drzewa lub krzewy należące do IGO stwarzające zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzające zagrożenie dla Polski
drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową
drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone
drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
Nie potrzebujesz odrębnego zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, jeśli:

starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu nakazał ci usunięcie drzew lub krzewów z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
Urząd Transportu Kolejowego wydał ci zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych
Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał ci zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze
usuwasz drzewa lub krzewy na podstawie decyzji wydanej w celu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (np. rowów, drenów, rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m, stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemnych stawów rybnych, grobli na obszarach nawadnianych, systemów nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych). Taką decyzję możesz otrzymać z urzędu wydającego pozwolenia wodnoprawne.